मा. श्री. सत्यशिल सोपानशेठ शेरकर

चेअरमन

मा. श्री. अशोक भगवंत घोलप

व्हाईस चेअरमन

मा. श्री. संजय नारायण पानसरे

संचालक

मा. श्री. संतोष बबन खैरे

संचालक

मा. श्रीमती निलम विलास तांबे

संचालिका

मा. श्री देवेंद्र लक्ष्मण खिलारी

संचालक

मा. श्री. धनंजय आनंदराव डुंबरे

संचालक

मा. श्री. नामदेव काशिनाथ थोरात

संचालक

मा. श्री. यशराज अजित काळे

संचालक

मा. श्री. कुंडलिक (पप्पूशेठ) मारुती हाडवळे

संचालक

मा. श्री. कुंडलिक कृष्णाजी गायकवाड

संचालक

मा. श्री. तुषार अनंतराव वाबळे

संचालक

मा. श्री. रघुनाथ जयराम लोहोटे

संचालक

मा. श्री राहुल जगदिश जाधव

संचालक

मा. श्री. तबाजी भागुजी शिंदे

संचालक

मा. श्री. विवेक विठ्ठलराव काकडे

संचालक

मा. श्री. अशोक लक्ष्मण हांडे

संचालक

मा. श्री. दत्तात्रय जिजाबा थोरात

संचालक

मा. सौ. पल्लवी मंगेश डोके

संचालिका

मा. श्री. शंकर रामभाऊ साळवे

संचालक

मा. श्री. प्रकाश दगडू सरोगदे

संचालक

मा. श्री. शरद धर्माजी फुलसुंदर

तज्ञ संचालक

मा. श्री. बाळु जगन्नाथ डुकरे

तज्ञ संचालक

मा. श्री. भास्कर सदाशिव घुले

कार्यकारी संचालक